[Review][รีวิว] วิธีลงทะเบียน K-ETA เข้าประเทศเกาหลีใต้ ทุกขั้นตอน

ปี 2566 แล้ว แต่คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ก็จะยังต้องลงทะเบียน K-ETA แบบออนไลน์ โดยการลงทะเบียน K-ETA มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกัน เพื่อให้ผ่านการอนุมัติอย่างราบรื่น

WiPpY

March 23, 2023