Privacy Policy

Who we are

นี่คือ Privacy Policy สำหรับเว็บไซต์ handcheapprice.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เราอาจเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การคลิกลิงค์ภายในเว็บไซต์ และการใช้บริการอื่นๆ ที่เราให้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และให้บริการให้คุณ โดยมีการป้องกันการฉ้อโกงและการประเมินความสนใจของคุณ เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกเว้นเมื่อจำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ของคุณ และในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอก เราจะให้คุณทราบล่วงหน้าและขอความยินยอมของคุณก่อน

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ในระบบของเราตลอดเวลาที่คุณใช้บริการของเรา หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติf